Logo
Ønsker du forsat at have adgang efter 1. januar 2023, skal du oprette et abonnement. Opret abonnement

Videotek

Titel Beskrivelse Link
Hastighedsvektor parallel med given vektorI denne video viser jeg hvordan det er muligt at bestemme de koordinatsæt og hastighedsvektorer til en vektorfunktion, der er parallelle med en given vektor.Se på YouTube
Skæringspunkter mellem parameterkurve og akserI denne video viser jeg hvordan skæringspunkterne mellem parameterkurven for en vektorfunktion og akserne kan bestemmes.Se på YouTube
Bestemmelse af ligning for tangent til parameterkurveI denne video viser jeg hvordan tangenten til parameterkurven for en vektorfunktion kan bestemmes.Se på YouTube
Bestem koordinatsæt til en vektorfunktionI denne video viser jeg hvordan koordinatsæt til en vektorfunktion kan bestemmes, og hvordan det kan bruges til at bestemme om et givet punkt ligger på parameterkurven for vektorfunktionen.Se på YouTube
Vurdering af spredning for en binomialfordelingI denne video viser jeg hvordan størrelsen på en kvadratrod kan vurderes. Dette anvendes til at vurdere størrelsen på spredningen af en binomialfordelt stokastisk variabel.Se på YouTube
Bestem antalsparameter for en binomialfordelingI denne video viser jeg hvordan antalsparameteren for en binomialfordelt stokastisk variabel kan beregnes når middelværdien og sandsynlighedsparameteren kendes.Se på YouTube
Bestem sandsynlighedsparameter for en binomialfordelingI denne video viser jeg hvordan sandsynlighedsparameteren p kan beregnes for en binomialfordelt stokastisk variabel ud fra middelværdien og antalsparameteren.Se på YouTube
Bestem middelværdi for en binomialfordelingI denne video viser jeg hvordan middelværdien for en binomialfordelt stokastisk variabel kan beregnes ud fra antals- og sandsynlighedsparameteren.Se på YouTube
Trigonometriske ligninger i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan trigonometriske ligninger kan løses i GeoGebra.Se på YouTube
Sinus, Cosinus og Tangens i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan funktionerne sin, cos og tan samt deres inverse kan bruges i GeoGebra.Se på YouTube
Skalarprodukt for vektorer i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan skalarproduktet af to vektorer kan beregnes i GeoGebra.Se på YouTube
Vinkel mellem vektorer i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan vinklen mellem to vektorer kan beregnes i GeoGebra.Se på YouTube
Projektion af vektor på vektor i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan vektor på vektor projektning kan udføres i GeoGebra.Se på YouTube
Vinkel mellem vektor og 1. aksen i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan vinklen mellem en vektor og 1. aksen kan bestemmes i GeoGebra.Se på YouTube
Vektordeterminant og areal af parallellogram i GeoGebraI denne video fortæller jeg hvor determinanten for to vektorer kan beregnes i GeoGebra og viser at det er arealet af parallellogrammen som de to vektorer udspænder.Se på YouTube
Vektorberegninger i GeoGebraI denne video fortæller jeg om beregninger med vektorer i GeoGebra.Se på YouTube
Længde af vektor i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan længden af en vektor kan bestemmes i GeoGebra.Se på YouTube
Vektorkonstruktion i GeoGebraI denne video fortæller jeg om hvordan en vektor kan konstrueres i GeoGebra.Se på YouTube
Antal perioder med afbetaling i GeoGebraI denne video fortæller jeg hvordan antallet af perioder / terminer, der skal afbetales på et lån kan beregnes i GeoGebra, hvis betalingen, renten og hovedstolen er fast.Se på YouTube
Betaling af gæld i GeoGebraI denne video fortæller jeg hvordan terminen (månedlig eller årlig afbetaling) af et annuitetslån kan beregnes i GeoGebra.Se på YouTube
Fremtidsværdi i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan fremtidsværdien af en investering kan beregnes med GeoGebra.Se på YouTube
Stykkevise funktioner og ligninger i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan ligninger med stykkevise funktioner kan løses i GeoGebra.Se på YouTube
Stykkevise funktioner i GeoGebraI denne vider viser jeg hvordan stykkevise funktioner kan konstrueres i GeoGebra.Se på YouTube
Rødder i polynomium i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan GeoGebra kan bestemme rødder i et polynomium.Se på YouTube
Grafen for andengradspolynomiet i GeoGebraI denne video fortæller jeg om konstanternes betydning for grafens forløb, rødder og toppunkt.Se på YouTube
Simulering at to stokastiske variable i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan to samtidige hændelser fx kast med to terninger, kan simuleres i GeoGebra.Se på YouTube
Simulering af tilfældige tal i GeoGebraI denne video viser jeg forskellige måder en liste med tilfældige tal kan genereres.Se på YouTube
Tegning af sumkurve fra rådata i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan en sumkurve kan tegnes i GeoGebra ud fra rådata.Se på YouTube
Tegn sumkurve fra tabeldata i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan en sumkurve kan tegnes i GeoGebra ud fra data i en tabel.Se på YouTube
ChancespilI denne video viser jeg hvordan matematikken bag et chancespil fungere. Jeg tager udgangspunkt i binomialfordelingen, men sandsynlighederne for udfaldene kunne godt komme fra en anden fordeling.Se på YouTube
Kumuleret frekvens i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan hyppighed, kumuleret hyppighed, frekvens og kumuleret frekvens kan beregnes i GeoGebra.Se på YouTube
Fit SIR-model til data med AI i MapleI denne video viser jeg hvordan en AI (kunstig intelligens) kan opbygges i Maple. Opgaven som den kunstige intelligens skal løse, at at estimere konstanterne i en et system af koblede differentialligninger (SIR-model) ud fra nogle data. Det er ikke en opgave de kan løses analytisk, og derfor et det interessant at bruge elementer fra en kunstig intelligens til at løse problemstillingen. https://matx.dk/materialer/AISIR.zipSe på YouTube
Formler fra Maple til WordI denne video viser jeg hvordan formler kan overføres fra Maple til Words formeleditor.Se på YouTube
Bestem lodret tangent til en polær kurve i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan en lodret tangent til en polær kurve kan bestemmes i GeoGebra.Se på YouTube
Bestem vandret tangent til polær kurve i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan den horisontale eller vandrette tangent til en polær kurve kan bestemmes og tegnes.Se på YouTube
Skæringspunkter mellem to polære kurver i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan skæringspunktet mellem to polære kurver kan bestemmes i GeoGebra.Se på YouTube
Tangent til polær kurve i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan en polær kurve tegnes og hvordan en tangent til kurven kan bestemmes i GeoGebra.Se på YouTube
Polære kurver i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan polære punkter og polære kurver kan tegnes i GeoGebra. Jeg viser også hvordan polære støtte linjer kan vises i GeoGebra.Se på YouTube
Toppunkt for andengradspolynomium i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan toppunktet kan bestemmes med formler og hvordan det kan bestemmes i GeoGebra med kommandoen ekstremum.Se på YouTube
Dynamisk eller løbene simulering af terningkast i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan, det er muligt at opsamle værdien fra en tilfældig variabel fx en terning i en liste og vise indholdet af listen i et histogram.Se på YouTube
Simulering af chi-i-anden uafhængighedstest i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan chi i anden fordelingen fremkommer ved at simulere nulhypotesen i GeoGebra. Jeg viser hvordan en chi i anden test kan laves i GeoGebra og hvordan teststørrelsen beregnes og gemmes i en liste ved opdatering. Ved opdateringen tegnes en histogram over teststørrelserne. I praksis laves der 10000 simulering, hvorefter fordelingen bruges til at bestemme p-værdien for en bestem teststørrelse.Se på YouTube
Forklaringsgraden i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan forklaringsgraden kan beregnes i GeoGebra. Jeg fortæller også lidt om betydningen af forklaringsgraden og hvornår man skal være påpasselig med at bruge den.Se på YouTube
Kapitalfremskrivning i GeoGebraI denne video viser jeg, hvordan fremtidsværdien kn, nutidsværdien k0, renten r og antallet af perioder/terminer n kan beregnes i GeoGebra med kommandoer.Se på YouTube
Diskrete funktioner i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan, det er muligt at definere funktioner som kun har heltallige værdier. Disse funktioner kan bruges til modelling af hverdagssituationer, hvor det kun giver mening hvis der er tale om hele tal. Det kan fx være salg af kaffe.Se på YouTube
Arealberegning med integrale i GeoGebraI denne video viser jeg, hvordan GeoGebra kan bruges til at beregne arealer mellem grafen for en funktion og x-aksen. Jeg viser også, hvordan arealer mellem to grafer for funktioner kan beregnes. Til slut viser jeg, hvordan grænsen for integralet kan bestemmes så arealet bliver en givet værdi.Se på YouTube
Stamfunktion i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan GeoGebra kan bruges til at bestemme den generelle stamfunktion og hvordan integrationskonstanten kan bestemmes hvis grafen for stamfunktionen skal gå gennem et bestemt punkt.Se på YouTube
Modelkontrol i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan det er muligt at lave modelkontrol på en lineær regression. I videoen ser jeg på: - Regression - Residualplot - Residualspredning - Residualer udenfor normalområdet [-2s,2s]Se på YouTube
Konstruktion af trekant og højde i trekanten i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan en trekant kan konstrueres ud fra tre kendte sidelængder. Herefter viser jeg hvordan højden i trekanten kan konstrueres, både når den falder indenfor og udenfor trekanten.Se på YouTube
Trappediagram i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan et trappediagram eller en trappegraf kan tegnes i GeoGebra ud fra en hyppighedstabel.Se på YouTube
Regression i GeoGebraI denne video viser jeg hvordan der kan laves regression til lineære funktioner, eksponentielle funktioner, potensfunktioner, polynomier og til ligefrem proportionelle sammenhænge. Jeg viser også hvordan data kan importeres fra Excel.Se på YouTube