Abonnementsvilkår

§1 Anvendelse

Disse Abonnementsvilkår finder anvendelse ved køb af abonnement til matx.dk hos matX ApS og ved brugen af materialet på matX.dk, herefter kaldet Platformen, skal ske under overholdelse af disse Abonnementsvilkår. Abonnementstager er ansvarlig for at påse, at samtlige de brugere, som Abonnementstager gør produktet tilgængeligt for, overholder og respekterer vilkårene.

§2 Fortrolighed og behandling af personoplysninger

1) matX behandler oplysninger om navn, adresse mv. fortroligt. Oplysningerne anvendes til at ekspedre bestillingen og at give abonnementstager adgang til Platformen og til oplyse om vilkår og ændringen af disse.

2) matX ApS indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af abonnement.

§3 Fakturering og pris

1) Der faktureres én gang årligt i januar, eller ved oprettelsen af abonnementet.

2) Ved oprettelse af et abonnement, betales for løbende måned og frem til december.

3) Prisen for abonnementet er 1000 kr. pr. år eller 83,333 kr. pr. måned. Det samlede beløb rundes op til hele kroner.

4) Prisen for abonnementer fastsættet én gang pr. kalenderår. Prisen oplyses 2 måneder forud for påbegyndelse af et nyt kalenderår.

5) Alle priser er i danske kroner (DKK): Priser er ekskl. moms.

§4 Adgang til materialet

Ved Materialet på matX.dk forstås de filer der via internettet leverede online adgang til og de af matX leverede funktioner på Platformen som Abonnementstager har købt adgang til hos matX.

1) Alle med interesse i at formidle indholdet af Materialet til eleverne/studerende/kursister, der er tilknyttet abonnementtagers institution, må have adgang til Platformen og Materialet. Dette omfatter, med er ikke begrænset til:

Materialet må integreres på Abonnementstager platforme (eksempelvis intranet) for dermed at gøre det tilgængeligt for medarbejdere/brugere.

Abonnementstager må gøre Materialet tilgængeligt for sine brugere via Platformen ved at videregive de(t) af matX udsendte password(s) og brugernavn.

§5 Rettigheder til Materialet

1) matX har ophavsret og enhver anden rettighed til Materialet. Abonnementstager skal respektere matXs rettigheder og Abonnementstager er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder.

2) Materialet må tilpasses, remixes, omarbejdes og der må bygges videre på materialet. Tilpassede, remixede og omarbejde dele af materialet må deles med tredjemand via online service, internet, intranet eller på anden måde.

§6 Tekniske krav til Abonnementstager

1) Dokumenterne leveres i PDF-format. Abonnementstageren indestår selv for at have det fornødne software til at kunne åbne og redigere det format af PDF, som dokumenterne leveres i.

2) Har Abonnementstager brug for support til matX elektroniske udgivelser, er de velkommen til at kontakte os på [email protected].

§7 Ansvar og erstatning

1) Materialet købes som abonnement, som det er, uden nogen former for garanti. matX kan ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af virus, malware m.v. i det digitale materiale.

2) matX vil bestræbe sig på at indholdsmæssige fejl og uhensigtsmæssigheder rettes løbende.

3) matX er ikke ansvarlig overfor Abonnementstager for indirekte skade eller følgeskader i forbindelse med brugen af Materialet.

4) Abonnementstager er alene ansvarlig for ulovlig brug af Materialet, såfremt den ulovlige brug skyldes brugerens forhold. Brugere er således fritaget for ansvar for brug i strid med disse handelsbetingelser såfremt, men ikke begrænset til, en brugers adgang til Platformen hackes.

5) Ingen af parterne er ansvarlige over for hinanden i tilfælde af force majeure hos en part eller dennes leverandører.

§8 Abonnementstagers misligholdelse

Såfremt Abonnementstager væsentligt misligholder sine forpligtelser under denne aftale, er matX berettiget til at lukke Abonnementstager adgang til Platformen. Abonnementstager manglende betaling af forfaldne fakturaer samt Abonnementstager ulovlige brug af Materialet vil altid blive anset som væsentlig misligholdelse.

§9 Opsigelse og ophør

Abonnementet er gældende, indtil dette opsiges. Abonnementet kan af parterne opsiges senest 1 måned før næste aftalte faktureringstidspunkt, medmindre andet er specifikt aftalt.

§10 Overdragelse

Abonnementstager må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten af Materialet til tredjemand uden matX forudgående skriftlige accept.

§11 Ændringer for vilkår

Ændringer af abonnementsbetingelserne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

§12 Reklamation

Hvis Abonnementstager ønsker at reklamere, kan det ske ved henvendelse til:
matX ApS
CVR-nr. 37 14 48 94
Hvidovrevej 96
2650 Hvidovre
E-mail: [email protected]